cpder 发表于 2013-1-16 11:15:20

销售抹零与进货抹零,在会计里面该怎么处理?

销售抹零:
应收 108元,实际对方只付了100元
新准则科目下
   DR:银行存款   100
         资产减值损失   8
   CR:应收账款   108

   DR:银行存款   100
         营业费用→优惠 8
   CR:应收账款   108

DR:银行存款      100
      营业外支出   8
CR:应收账款       108
对方少付的8元,对你来说,就是你的坏账,确认坏账即可
一般企业沿用老的
   DR:银行存款      100
         管理费用→坏账损失   8
   CR:应收账款       108
进货抹零:
应付 108元,实际只付了100元
DR:应付账款       108
CR:银行存款       100
      营业外支收入   8
页: [1]
查看完整版本: 销售抹零与进货抹零,在会计里面该怎么处理?